Zünd_Connect_EN

Optimaliseer productiviteit – automatische monitoring via Zünd Connect

Zünd Connect verzamelt productiegegevens van aangesloten snijmachines en werkt deze op tot betekenisvolle kengetallen als productie-opbrengst, beschikbaarheid en effectiviteit van de volledige machine-installatie. Zünd Connect biedt transparantie en toont de potentie qua snij-optimalisering.

Digitaal snijden impliceert enig potentieel qua optimalisering. In de vorm van Zünd Connect biedt Zünd nu een monitoringtool die de gebruiker helpt dergelijk potentieel te onderkennen en de productiviteit nog verder op te voeren. Via Zünd Connect ziet de gebruiker met een enkele oogopslag wanneer en vooral waarom machines hun werk onderbreken, hoeveel tijd verloren gaat met het omstellen van een snijmachine en hoe hoog de beschikbaarheid van die snijmachine is.

Wie de meeste verkoopbare producten per uur weet te produceren zal ook zakelijk het meest succesvol zijn. Een hoge beschikbaarheid van de machine en een hoge productiviteit zijn van beslissende invloed op profitabel couperen. Wat eenvoudig klinkt, blijkt bij een alledaagse productie niet zo triviaal te zijn. Wat is de herkomst van die relevante kengetallen? Zijn de vereiste gegevens voor de monitoring beschikbaar? En niet als laatste: Hoe kunnen die gegevens zo worden opgewerkt dat ze zich betrouwbaar laten interpreteren?

Precies hier komt Zünd Connect van pas: De gebruiker heeft – met een op webtechnieken gebaseerd monitoringtool – zicht op de prestatiescijfers van zijn snijmachine. Dat tool werkt altijd met betrouwbare kengetallen die de gebruiker in staat stellen zijn productie in te stellen op de hoogst mogelijke opbrengst. Daartoe wordt de productiviteit via een vrij definieerbaar tijdsbestek gemeten. Als databron fungeert daarbij het Zünd Cut Center – ZCC (vanaf versie 3.4). De gegevensmonitoring verschaft informatie op basis waarvan de gebruiker gefundeerd besluiten kan nemen. De algehele beoordeling ontsluit samenhangen die niet altijd worden geconstateerd. Zünd Connect verschaft belangrijke kengetallen om te kunnen beoordelen hoe doeltreffend snijmachines worden ingezet. Teneinde de doelmatigheid van de snijmachines te kunnen verbeteren, moet het aanwezige verbeterpotentieel worden ontdekt en onderkend. Dergelijk potentieel is overwegend verscholen in de techniek evenals in de manier van inzet. Zünd Connect omvat een aantal dashboards met specifieke mogelijkheden voor evaluatie:

Overzicht – Dit dashboards presenteert terugblikkend de productie en toont bijvoorbeeld schommelingen qua belasting van de machine. Daartoe kan de gebruiker kiezen uit verscheidene presentaties en kan hij vrij wisselen tussen de index OEE die de effectiviteit van de volledige machine-installatie toont, de beschikbaarheidsindex en de opbrengstindex. Bovendien kan hij door te filteren de prestaties van de verschillende ploegendiensten onderling vergelijken.

Opdrachtenlijst – Deze lijst beschrijft hoe te verwerken opdrachten zijn samengesteld en benoemt per taak de productieduur of het snijtraject. Diagrammen tonen de afzonderlijke tijdsduren via de rubrieken Materiaal, Gereedschap, Methode of Gereedschapsinzet. Stavendiagrammen 'Materiaal' tonen bijvoorbeeld de bewerkingsduur voor elk toegepast materiaal binnen het gekozen tijdsbestek.

Verliesdetectie – Deze presentatie visualiseert de verliezen op basis van tijd. Getoond wordt bijvoorbeeld wanneer veelvuldig de productie werd onderbroken. Verliesdetectie maakt het bijvoorbeeld mogelijk tijdvensters, materialen of gereedschappen te achterhalen die verband zouden kunnen hebben met machine-onderbrekingen. 

Onderbrekingsstatistiek – Dit toont de oorzaken van onderbrekingen. Daarbij kan worden gefilterd op tijdstip binnen een dag, materiaal, methode van bewerking of toepassing van gereedschap. De statistische presentatie toont de gebruiker hoeveel uur zijn snijmachine binnen een bepaalde tijdsperiode niet produceerde als gevolg van machine-onderbrekingen.

Zünd Connect is beschikbaar in de functionele versies «Monitor» en «Analyzer». Zoals de naam al zegt concentreert de functie «Monitor» zich op een grafisch opgewerkte presentatie van de effectiviteit van de totale machine-installatie. Deze functie is gratis voor ZCC-gebruikers. Met de «Analyzer» is het echter mogelijk verliesbronnen na te speuren aan de hand van handmatig uitgevoerde analyses. «Analyzer» levert de hiervoor benodigde tools. De analyse en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen voor actie zijn aan de gebruiker.

Zünd_Connect_EN